- Có, vui lòng sử dụng vCastSender iOS và nhập mã PIN kết nối trên màn hình.

 

- Sau đó, trên thiết bị iOS, mở trung tâm điều khiển Control Center và chạm vào AirPlay Mirroring.

 

- Hãy chọn tên thiết bị có dạng Cast-XXXX.

 

- Nhập mật khẩu để truyền phát thiết bị iOS của bạn với ViewBoard.