- Bạn có thể nhấn nút điều khiển phía trước màn hình theo trình tự: 

“SETTING” “VOL+” “VOL-“ “VOL+” “VOL-“