- Chức năng cảm ứng có thể được khóa / mở khóa bằng cách nhấn các nút bảng mặt trước sau đây theo trình tự:

 

VOL+, VOL+, VOL+, SETTING, HOME


- Bạn có thể tìm thêm thông tin về cách bảo mật màn hình IFP trong phần khóa kết hợp Combination Keys trong hướng dẫn sử dụng.