- Trên một số màn hình, có Khóa nút nguồn khóa nguồn ở vị trí ON.

 

- Ngoài ra còn có một tính năng khóa menu có thể khóa và mở khóa OSD.


1. Khóa nguồn: 

  • Để khóa nút Nguồn, nhấn và giữ cả nút [1] và nút mũi tên xuống trong 10 giây.

 

2. Khóa OSD: 

  • Để khóa OSD, nhấn và giữ cả nút [1] và nút mũi tên lên trong 10 giây.

     

Lưu ý: để mở khóa, bạn hãy ấn và giữ các nút này trong 10 giây.