Bạn nên sử dụng Trình duyệt Google Chrome với myViewBoard.com vì hầu hết các tính năng chỉ khả dụng trên trên trình duyệt Chrome.