Nếu bạn cần làm việc với Google Classroom, hãy sử dụng myViewBoard Classroom. Để truy cập myViewBoard Classroom, đăng nhập vào myviewboard.com và nhấp vào liên kết myViewBoard Classroom.
 

LƯU Ý: Tùy chọn này chỉ khả dụng cho các tài khoản thuộc tổ chức giáo dục.

 

myViewBoard Classroom tự động tích hợp với Google Classroom sau khi đăng nhập bằng tài khoản được hỗ trợ. myViewBoard Classroom hỗ trợ đồng bộ hai chiều với Google Classroom. Các thay đổi trong myViewBoard Classroom được tự động đồng bộ hóa với tài khoản Google Classroom.
 

 

Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập liên kết sau:
 https://wiki.myviewboard.com/Classroom_Management