Bạn có thể chọn 7 công cụ viết khác nhau:

 

Pen

Brush 

Highlighter 

Laser Pointer

Shape Pen

Magic Line Pen

Shape and Line Pen

 

Bạn có thể xem hướng dẫn bằng video của chúng tôi để hiểu cách sử dụng các tính năng này:

https://youtu.be/14pFyc6a6Tk

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập myViewBoard Wiki:

https://wiki.myviewboard.com/Pen