- Menu và đầu vào có thể được khóa bằng cách nhấn các nút bảng mặt trước sau đây theo trình tự: VOL+, VOL+, SETTING, HOME.

 

- Bạn có thể tìm thêm thông tin về cách bảo mật màn hình IFP trong phần Khóa kết hợp trong hướng dẫn sử dụng.