Để truy cập chính xác hệ sinh thái myViewBoard (bao gồm các ứng dụng quản lý) trên mạng của bạn, hãy yêu cầu bộ phận CNTT của bạn mở các cổng sau:

 

1. Cổng TCP 443 (HTTPS): kết nối ngoài.

2. Cổng UDP và TCP 3478 hai chiều tới các máy chủ WebRTC.

3. Các cổng UDP 50.000 - 65.535 (RTP / sRTP / RTCP) hai chiều cho các máy chủ WebRTC.

 

Giao thức WebRTC được sử dụng trong việc chia sẻ màn hình. Vui lòng xác nhận rằng các cổng này được mở trên tường lửa mạng của bạn.

 

Để kiểm tra trạng thái kết nối của bạn, hãy truy cập:

https://myviewboard.com/cast2/test/index.html