Dưới đây là các yêu cầu hệ thống của chúng tôi đối với myViewBoard trên Windows:

 

Yêu cầu tối thiểu của hệ thống myViewBoard

  • Bộ xử lý: CPU Intel Core i5 x86
  • RAM: 8 GB
  • Hệ điều hành: Windows 10 Pro
  • Ổ cứng: SSD

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập myViewBoard Wiki:
https://wiki.myviewboard.com/MyViewBoard_for_Windows