Hướng dẫn cài đặt chế độ đăng xuất tự động:

Truy cập myViewBoard.com và Đăng nhập

Chọn FollowMe AI

Chọn Cài đặt chung

Bạn có thể cài đặt chế độ tự động đăng xuất tại đây

Nhấp vào để xác nhận cài đặt của bạn.

 

Bạn có thể xem hướng dẫn bằng video của chúng tôi để tìm hiểu thêm về cách sử dụng công cụ văn bản Text Tool:

https://youtu.be/J5sp5oZMRv4