- Bạn có thể nhấn nút S.MODE trên điều khiển từ xa để dừng màn hình.