- Bạn có thể nhấn nhanh điều khiển từ xa INPUT 0214 để khôi phục mật khẩu về mặc định.