Kích thước hiển thị hình ảnh của máy chiếu được xác định bởi khoảng cách giữa máy chiếu và màn hình.

Di chuyển máy chiếu đến gần màn hình sẽ làm cho hình ảnh nhỏ hơn và di chuyển máy chiếu ra xa màn hình sẽ làm cho kích thước hình ảnh lớn hơn.

Máy chiếu cũng tích hợp sẵn nút điều khiển thu phóng để điều chỉnh kích thước hình ảnh.

Điều này có thể được điều khiển trên chính thiết bị bằng cách sử dụng chức năng thu phóng thủ công nằm bên cạnh vòng điều chỉnh lấy nét thủ công.