Tắt chế độ tiết kiệm năng điện từ Bảng điều khiển Control Panel:

Áp dụng cho Windows Vista, 7, 8, và 10:

1. Mở Control Panel.

 

2. Nhập "power options" vào hộp tìm kiếm. Chọn "Power Options."

 

3. Nhấp vào liên kết Change Plan trong bất kỳ gói nào để có cửa sổ Chỉnh sửa cài đặt gói như hiển thị bên dưới. Nếu bạn không muốn máy tính chuyển sang chế độ Chờ hoặc tắt màn hình, hãy chọn Không bao giờ. Bạn cũng có thể thay đổi lượng thời gian trước khi màn hình tắt hoặc máy tính chuyển sang chế độ Chờ bằng cách chọn giới hạn thời gian khác.