1, Tạm thời chọn một tùy chọn OSD khác và sau đó đặt lại tự động tùy chọn Auto option

 

2, Nếu tùy chọn vẫn bị mờ đi, hãy áp dụng All Recall từ màn hình Menu Cài đặt OSD của màn hình.