Vui lòng mở menu OSD và tìm mục "Input Select". Sau đó, chọn mục "Auto-Detect" và chọn chế độ ON.